Gagns mennesker anno 2016

Jeg er lærer ved Norges største videregående skole. Når jeg hver morgen åpner ei av ytterdørene til skolens 32 000 kvadratmeter, er det et samfunn i miniatyr jeg entrer. Her møter jeg elever fra Norge, Syria, Somalia, Hellas, Mexico, Balkan.

Fortsett å lese "Gagns mennesker anno 2016"

Ny generell del bør gi retning inn i ei framtid vi ikkje kjenner

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen spør om fellesskulen treng ein ny generell del i læreplanen. Frå eit kommunal eigarperspektiv er svaret ja. Nedanfor følgjer grunnlaget for dette synspunktet. Generell del var ny da reform 94 vart innført og låg til grunn for læreplanen L97. I denne reforma vart 6-åringane flytta frå å få sitt frivillige tilbod i barnehage til å få eit obligatorisk opplegg i grunnopplæringa. Generell del er godt skrive, vakkert illustrert med kulturskattar frå norsk kultur, tradisjon og historie. Dokumentet har ei nasjonalromantisk framstilling, fokus på viktige grunnleggande verdiar og prinsipp. Dokumentet har fokus på notid og mindre på framtid.

Fortsett å lese "Ny generell del bør gi retning inn i ei framtid vi ikkje kjenner"

Generell del og menneskerettigheter

Hvilken plass har menneskerettighetene i opplæringen, og hvilken plass bør den ha? Hva betyr det i skolehverdagen, for lærerkollegiet, for skoleledelse og utvikling av pensum at det overordnede formålet i opplæringsloven er «forankret i menneskerettighetene»?

Fortsett å lese "Generell del og menneskerettigheter"

Trenger vi en ny generell del av læreplanen?

Ja, mener jeg. Skolen er en av de aller viktigste fellesskapsarenaene i det norske samfunnet. Skolen må ikke bare henge med på samfunnsutviklingen – den må lede an.

Fortsett å lese "Trenger vi en ny generell del av læreplanen?"

Til fremtidig sorg eller glede?

Den generelle delen av læreplanen er noe av det beste som er skrevet i norsk skolehistorie, og var i sin tid et nybrottsarbeid.
Når jeg leser i den generelle delen som er gjeldende i dag blir jeg stolt over at Norge har et så velformulert dokument, som forteller både lærere og elever om hvilket samfunn Norge skal være.

Fortsett å lese "Til fremtidig sorg eller glede?"

Identitet og mangfold

Identitet er ingen fasttømret størrelse som vi enten er født med eller som vi «får» tidlig i vår barndom. Identitet utvikles over tid i et vekselspill mellom noen medfødte egenskaper (arv, gener) og det miljøet eller de miljøene vi vokser opp i. Identitet dreier seg både om hvordan vi opplever oss selv, hva/hvem vi identifiserer oss med, og med hvordan vi blir tilskrevet en identitet av andre.

Fortsett å lese "Identitet og mangfold"

Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse

I den generelle delen snakkes det vekselvis om oppfostring og opplæring. De to ordene gir ulike assosiasjoner, og avspeiler nettopp forholdet mellom generell del og fagplanene – mellom verdier og kunnskap, mellom dannelsesmål og læringskrav. Når kunnskapsministeren omtaler det pågående arbeidet med læreplanen, knytter han det gjerne til «skolens samfunnsoppdrag».

Fortsett å lese "Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse"

Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep

Når generell del av læreplanen skal formuleres for fremtidens skole er spørsmålet om hvilke kompetanser elevene bør utvikle sentralt. I den faglige og utdanningspolitiske diskusjonen om skolens formål og innhold har det stor betydning hvilke begrep som velges. Kunnskapsbegrepet brukes ofte for å signalisere at innholdet er avgjørende og at man må avgrense skolenes mandat gjennom utvelgelse av innhold. At kunnskap er viktig er ingen uenig i. Men bruker man begrepet kompetanse innebærer dette en handlingsorientering der også andre aspekter ved kunnskap og handling er viktig.

Fortsett å lese "Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep"

Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument

Vi ønsker å fornye generell del av læreplanen. Vi vil gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer, og ønsker innspill til hvordan vi kan få dette til.

Fortsett å lese "Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument"

Generell del – skolens sjel

Kjære statsråd! Tusen takk for invitasjonen til å bidra på departementets blogg om læreplanens generelle del. Dette er et flott tiltak. Åpen dialog, refleksjon og involvering er nødvendig dersom vi skal lykkes med å lage en ny generell del som blir brukt. Sånn sett er denne bloggen eksemplarisk.

Fortsett å lese "Generell del – skolens sjel"