Om bloggen

Læreplanverket i grunnskolen og videregående opplæring består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag, fag- og timefordeling og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Læreplanverket for Kunnskapsløftet har også en samisk versjon.

Gjeldende generell del i læreplanverket utdyper formålsparagrafens overordnede mål for opplæringen. Den inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

Både ved innføringen av Kunnskapsløftet skoleåret 2006–2007 og fastsetting av ny formålsparagraf i 2008, ble generell del av læreplanverket videreført uten endringer. Generell del har dermed stått uendret i 23 år. Gjennomganger har vist at det er manglende sammenheng mellom Generell del og læreplanene for de ulike fagene i skolen.

Kunnskapsdepartementet foreslo derfor i Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen at det skulle utarbeides en ny generell del av læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk.

Høsten 2013 støttet en stortingskomité departementets forslag om å fornye generell del.

Prosessen med å utvikle ny generell del startet sommeren 2014. Kunnskapsdepartementet har etter dette hatt møter med både fageksperter, organisasjoner, lærere, skoleeiere og skoleledere.
Våren 2016 la regjeringen fram Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Departementet er opptatt av at formålsparagrafen og hele læreplanverket skal brukes aktivt i skolehverdagen. For å skape bedre sammenheng i læreplanverket, vil departementet fornye dagens generell del, prinsipper for opplæringen og læreplanenene for fag. Dette skal bidra til et mer helhetlig læreplanverk som er oppdatert og aktualisert.

I arbeidet med ny generell skal det vurderes hvordan prinsipper for opplæringen for den samiske skolen skal ivaretas.

Stortingsmeldingen Fag- Fordypning-Forståelse ble behandlet av Stortinget 11. oktober (Innst. 19 S (2016-2017). Nå skal departementet jobbe videre med ny generell del av læreplanen, og endelig utkast vil bli sendt på høring i begynnelsen av 2017. Før dette håper vi mange vil benytte muligheten til å diskutere innholdet i ny generell del på denne bloggen.