Sett verdensarven på timeplanen

Verdensarven bør komme inn i den generelle delen av læreplanen, fordi temaet verdensarv ivaretar flere av de sentrale målene i Stortingsmelding 28. Stortingsmeldingen trekker frem tre prioriterte temaer, hvor punktet demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling er svært aktuelle for undervisning om UNESCOs verdensarv.

Gjennom verdensarvstedene kan skolen blant annet illustrere samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, både lokalt og globalt. Verdensarven kan også bidra til å lære elevene å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst. Dette vil gjelde i et historisk perspektiv, og i et nåtidig forvaltningsansvar for vår felles kulturarv. Verdensarven kan også studeres for å få kunnskap om og forstå den nasjonale og globale kulturarven. Dette gir elevene innsikt i kulturelt mangfold.

Føringene ellers i Stortingsmelding 28 viser at det skal bli mer sammenheng mellom de ulike delene av læreplanverket og generell del. Verdensarven gir en slik mulighet, da den omfatter både kultur- og naturarv, samt dokumentarv. Videre har verdensarven en stor tematisk bredde, som ivaretar både tverrfaglighet og dybdelæring.

Vi viser dessuten til dannelsesoppdraget i den generelle delen av læreplanen. Her står det at «god allmenndannelse vil si tilegnelse av konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv». Verdensarven ivaretar alle disse aspektene av dannelsesoppdraget.

Skrevet av:

Anne Haugen Wagn, prosjektleder for verdensarv i læreplanene, Telemark fylkeskommune.
Marianne Mathisen, Nasjonal koordinator for UNESCOs skolenettverk ASPnet i Norge.
Marit Johansson, koordinator for kultur- og verdensarv ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *