Norden må inn i generell del av læreplanen

I en verden og fremtid som vil preges av globalisering og rask endring vil felles løsninger og tett samarbeid i Norden være nødvendig for å sikre landenes utvikling, økonomi, trygghet og innflytelse. Det er viktig å gi alle barn og unge muligheten til å regne Norden som sin egen utvidete hjemmebane, og ta aktivt del i nordisk studie- og arbeidsmarked, kulturelt fellesskap, samarbeid og utvikling. Derfor må Norden inn som begrep i ny generell del av læreplanverket og innlemmes i det grunnlaget som læreplanene og undervisningen skal bygge på.

Kulturfellesskap og felles verdisett

Det nordiske språk- og kulturfellesskapet er en naturlig og integrert del av norsk språk, kultur og identitet. Norsk og samisk kultur og identitet kan ikke forstås uten en nordisk kontekst. Det settet av verdier som vi bygger samfunnet på og regner som sentrale for Norge, deler vi også med våre naboland. Dette verdifellesskapet legger godt grunnlag for trygge relasjoner, tett samarbeid og felles løsninger.

Felles arbeidsmarked og tett integrasjon

Et tett offisielt nordisk samarbeid har lagt premissene for et felles nordisk studie- og arbeidsmarked og et integrert næringsliv i Norden. Mye av vår velstand bygger på nordisk samhandel.

Det er bred politisk enighet om verdien av det nordiske samarbeidet, og en overveldende folkelig støtte. Med stor enighet blir bevisstheten og holdningen til Norden ofte implisitt, uten tilsynelatende behov for ytterligere forklaring og diskusjon. For at oppvoksende generasjoner skal få ta del i og videreføre det nordiske samarbeidet må imidlertid betydningen og utbredelsen av det synliggjøres.

Nedfelt i nordiske avtaler

Med Helsingforsavtalen har Norge forpliktet seg til å gi undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de øvrige nordiske land og områder (art.8). Med Deklarasjon om nordisk språkpolitikk søker de nordiske landene å opprettholde de skandinaviske språkene som Nordens samfunnsbærende språk, og å styrke nabospråkundervisningen i skolen. Disse avtalene må arbeides inn og forankres i læreplanverket.

Norden må være del av den grunnleggende rammen

Uten en forankring i generell del står de enkelte kompetansemål om Norden og nabospråk i fare for å virke uvesentlige for en lærer eller elev uten forkunnskap om det nordiske samarbeidet. Undersøkelser viser at nabospråkundervisning ofte nedprioriteres, til og med utelates, på tross av læreplanens kompetansemål om dansk- og svenskforståelse etter 4., 7. og 10. trinn, og at mange norsklærere vurderer nabospråkforståelse som mindre viktig.  Språkfellesskapet er en viktig nøkkel til et tett nordisk samarbeid. Til språket knytter det seg identitet, forståelsesrammer og fellesskap. Nabospråkforståelse gir de unge tilgang til den nordiske samfunnsarenaen, og utvidete muligheter innen studier, arbeid, kultur og samfunn. Læreplanen må bidra til bevissthet om denne kompetansens formål og verdi.

Bedre rustet for fremtiden

I generell del av læreplanen må det komme tydelig fram at Norden er en viktig arena, og at bevissthet og kunnskap om dette styrker de unges mulighet til å ta aktivt del i det nordiske kultur- og språkfellesskapet, studie- og arbeidsmarkedet, samarbeidet og utviklingen. Slik sørger vi for å stå bedre rustet til å møte framtiden, som individer, nasjon og region.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *