Innspill til den nye generelle delen av læreplanen

Klubben på Voksen skole, Oslo, organiserte drøfting i små grupper av alle syv deler av den gamle generelle delen med tre spørsmål: hva burde fjernes, hva burde fremheves og hva burde føyes til.

Her er det vi kom fram til:

Det meningssøkende mennesket

Vi mener at kristendommen har en for fremtredende plass i dokumentet. Vi mener ikke at dette aspektet skal tilsidesettes, men kan nedtones. Vi mener at begrepet kristne verdier kan erstattes med begrepet vestlige verdier som en paraplybetegnelse for verdier som står sentralt i vårt samfunn. Herunder finner en likestilling, legningsfrihet, og religionsfrihet. Vår kultur bør i større grad fremheves uavhengig av kristendommen i et samfunn som i stadig større grad sekulariseres. Opplæringen bør ikke i for stor grad hvile på den arven som kristendommen har gitt landet, men fremheve aspekter som også i stor grad har påvirket vårt levesett,eksempelvis vikingtiden, opplysningstiden, og etterkrigstiden.

Ordbruken i dokumentet er utdatert, og bør skrives på et språk som ligger nærmere dagens tekstspråk.

Det skapende menneske

 • Det er mye repetisjon i teksten som kan fjernes.
 • Ønsker oss et lettere språk.
 • Føy til mer kompetanse om det visuelle innen teknologi.
 • Mye er rettet mot fortiden og håndverksyrker. Mer burde handle om det skapende mennesket i fremtiden. Mer fokus på at det er servicenæringen som er fremtiden.
 • Fremhev barns nysgjerrighet og kreative evner.
 • Side 5 (første side om det skapende mennesket) kan fremheves.
 • Avsnitt 2 på side 6 passer ikke i nåtiden – må skrives om.
 • Føye til IKT på den andre tradisjonen (avsnitt 5 på side 6).
 • Fremheve den kulturelle tradisjon med de kreative fagene. Mer fokus på kreative fag i undervisningen (kunst og håndverk, musikk, sang, dans og ikke minst drama).
 • Fremhev at elevene skal forstå kvaliteten på håndverk og materialer.
 • Egenskapene som står på bunnen av side 7 kan fremheves.
 • Føye til nettvett i forhold til publisering av egne digitale produkter.

Det arbeidende menneske

 • Generelt sett burde utviklingene som har skjedd innen IKT og mulige utviklinger i fremtid (digitale læremidler, økt automatisering f.eks.) tilføyes
 • TILFØY til avsnittet Undervisning og egen læring: læring om læring – det å gjøre elever bevisst sine egne læringsprosesser. FJERN ‘Opplæring må derfor…..læring og eget liv’.
 • FREMHEV i avsnittet Tilpasset opplæring: ‘Omsorg og omtanke….skal utløse kreativ trang, ikke innsnevre den’
 • FREMHEV i avsnittet Formidlingsevne og aktiv læring: ‘En autoritær, ironisk og negativ lærer…selvoppfatning’.
 • FREMHEV i avsnittet Læring som lagarbeid: ‘Med mer utstrakt bruk av teamundervisning og prosjektarbeid…tradisjonelle klasseinndelinger’ og ‘Men lærerne skal fungere ikke bare som instruktører…organisasjonsliv for skolens formål’.

Det allmenndannede menneske.
FJERNES: Vi mener at punkt om konkret kunnskap og helhetlige referanserammer overlapper punkt om felles forståelse i et spesialisert samfunn.

 • FJERNES: Ordbruken i dokumentet er utdatert.
 • FREMHEVES: Opplæringens rolle i felles bakgrunnsinformasjon skal fremheves.
 • FØYES TIL: Det bør føyes til et punkt om at fokus på kreativitet og løsningsorientering skal integreres og gis mer oppmerksomhet i opplæringen.

Det miljøbevisste menneske

 • Fjernes:
  • Utdatert ordbruk
 • Fremheves mer:
  • Praktiske forsøk, stimulering til nytenkning
 • Tilføyes:
  • Behov for fokus på fornybare energikilder. Vær tydelig om at olje/ gass ikke er framtidens energikilder.
  • Redusering av avfallsmengden og resirkulering/ gjenbruk
  • Nordmenns CO2 fotavtrykk burde nevnes (17 tonn/pers i 2015)
  • Effekten av miljøvennlig forbruk dankes ut av generell økning i forbruket. Symbolhandlinger er ikke nok.
  • Norge vil kutte 40% av sine klimautslipp målt fra 1990 innen 2030
 • Merk: Vi oppfatter delen om Det miljøbevisst mennesket som omfattende, utfyllende og innholdsrik. MEN selv de nye læreverkene følger ikke godt nok opp.

Det samarbeidende mennesket

 • Fjerne: Gammeldagse ord og uttrykk.
 • Fremheve: Foreldrenes ansvar (ikke bare deltakelse), elevenes plikter og ansvar.
 • Tilføye: Medienes rolle. Brukerne har gått fra passive tilskuere (se TV) til aktive brukere (internett, sosiale medier).

Det integrerte menneske

Delen burde hete noe annet, da integrering etter hvert har fått litt ulik betydning. Her forstår vi det som det helhetlige mennesket.

* Innholdet er fortsatt veldig relevant og bra. Svært aktuelt i dag. Vi tenker spesielt på at vi får nye landsmenn som kommer med nye kulturer og skikker som vi kan lære av, samtidig som vi er opptatt av at vi tar godt vare på vår kulturarv, demokratiet og samfunnets grunnverdier. Vi ønsker ikke å fjerne noe.

* Organiseringen av målene kan endres. Vi tenker at det siste avsnittet kan flyttes til før kulepunktene.

* Man kan også rydde litt i punktene slik at de som omhandler tilnærmet det samme, står etter hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *