Gagns mennesker anno 2016

Jeg er lærer ved Norges største videregående skole. Når jeg hver morgen åpner ei av ytterdørene til skolens 32 000 kvadratmeter, er det et samfunn i miniatyr jeg entrer. Her møter jeg elever fra Norge, Syria, Somalia, Hellas, Mexico, Balkan.

Jeg møter muslimer, kristne, ateister, jøder, katolikker og buddhister, elever som hele livet har visst at de skal gå på denne skolen, og elever som aldri ante at de skulle krysse mange landegrenser for skolegang. Mangfoldet er enormt, og ulikhetene i bakgrunn, kultur, drømmer og tanker om fremtiden hos de 2.100 elevene som daglig møtes der, større enn for bare få år siden. Min skole er et flerkulturelt samfunn, akkurat som samfunnet utenfor dørene er det. Hvordan ruster vi dagens unge til dette samfunnet? Svaret ligger i skolen.

Generell del av læreplanen utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Dette utgjør selve samfunnskontrakten i min lærergjerning. Mitt ansvar er å forberede dagens unge, mine elever, på et liv i en verden som er gjennomgående forskjellig fra slik den så ut for forrige generasjon, elever som ikke bare skal forstå verden slik den er i dag, men også hvorfor den er slik, elever som skal virke i et arbeidsliv som vil være preget av daglige kulturmøter, internasjonal arbeidsdeling og globalisering.

Når vi lærere skal karakterisere essensen i Generell del av læreplanen trekker vi gjerne frem det begrepet «Gangs menneske», som beskriver det meningssøkende, kreative, moralske og integrerte menneske. Hva innebærer det å være et «Gangs menneske» i 2016? Dagens Generelle del av læreplanen legger stor vekt på norsk historie, nasjonal kulturarv og kristendom. Dette er viktige faktorer som bidrar i oppfyllingen av å gjøre elevene til «Gangs mennesker». Men Generell del av læreplanen må også ta høyde for de globale endringene man i dag er vitne til. Det må inkluderes en økt forventning til skolen om at de skal hjelpe elevene til å forstå dagens globaliserte komplekse verden. Fag må gjøres mer internasjonalt orienterte, kulturarv handler i vårt moderne samfunn også om kulturmøter, og for å ivareta et samfunns verdier, kreves økt forståelse ulike kulturer i mellom.

Samtidig må skolen øke sitt fokus på hvordan man sammen kan løse dagens globale utfordringer, kulturmøter og internasjonalisering. Dette bør gjennomsyre både forventinger til skolen generelt, men også forventninger i de ulike fagene. Et eksempel her er mitt fag Historie. Et fag der norsk historie i dag utgjør ca. halvparten av innholdet i læreplanen. Norsk historie er viktig! Men skal vi forstå dagens komplekse globaliserte verden, må det legges mer vekt på verdenshistorie. Elevene må forstå bakgrunnen for flyktningkrisen, bakgrunnen for internasjonal urettferdighet, bakgrunnen for grobunn for ekstreme retninger.

Det samme kan sies om de øvrige fagene gjennom skoleløpet. Naturfag er et annet eksempel jeg vil trekke frem. Fremtidens største globale utfordring er å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljøet. Dette må inkluderes som et gjennomgående tema i Generell del av læreplanen, men også inkluderes i større grad i fag som Naturfag, og også Historie.

Dagens Generell del av læreplanen fremmer begrepet «Rom for alle, blikk for den enkelte». En av de aller største utfordringene i dagens skole er utenforskap og frafall. Elever som ikke opplever mestring, elever som ikke opplever at skolen er relevant, elever som faller fra. De siste 20 årene har frafallet holdt seg stabilt på uakseptable 25-30 %. Dette er alvorlig, ikke minst fordi vi vet at fremtidens samfunn krever utdanning. Vi skal ha «plass til alle», men vi skal også tilrettelegge for mest mulig læring for alle. Det er ikke gitt at alle elever får den oppfølgingen de trenger i en klasse på 30. Det er ikke gitt at i et klasserom der 30 elever med større ulikheter i bakgrunn, oppvekst og kultur enn noen gang tidligere får den oppfølgingen de trenger. Generell del av læreplanen må ha som overordnet mål å snu denne utviklingen gjennom å tilrettelegge for mer variert læring, økt fokus på variert metodikk, og bruk av organisatorisk nivådifferensiering som verktøy.

Det hevdes ofte at Generell del av læreplanen oppleves som «litt på siden» av det som skjer til daglig i skolen. For å forankre Generell del av læreplanen i skolen og blant lærere må den gjøres mer forpliktende. Opplæringens overordnede mål må konkret gjennomsyre de ulike fagene. Målene knyttet til grunnleggende ferdigheter må inkluderes i de ulike læreplanene for hvert fag.

Samfunnet utvikler seg hele tiden. Når jeg lukker ytterdøra etter meg på vei inn for å møte elevene til undervisning, må jeg ikke lukke samfunnet ute. Et gagns menneske i 2016 må være i stand til å leve i og forstå dette samfunnet – et samfunn der internasjonalt samarbeid og kulturmøter er hverdagen, og et samfunn som er i stadig endring. Et gagns menneske må også være i stand til å løfte blikket fra det lokale og inn i en ny verden.

2 kommentarer til “Gagns mennesker anno 2016

  1. Veldig godt skrevet. Synes første avsnittet er av stor betydning. For egen del arbeider jeg på en liten barneskole med en relativt homogen gruppe elever med tanke på etnisitet og religion. Elevene våre skal vokse ut av sitt lille lokalsamfunn og ha med seg historie og kunnskapsgrunnlag nok til å møte ulikhet som et gode. Takk for viktig innspill.

  2. Dette er godt skrevet Åge!
    Du rammer inn viktige verdier og løfter utfordringene fram i lyset. Du har helt rett i at den mangfoldige elevgruppa og det flerkulturelle trenger en annen verdiplattform enn den kristne, humanetiske. Du utfordrer Lærerprofesjonaliteten. Det kan jeg like!
    For meg er læreren og skolelederen på samme «laget» og har de samme forpliktelsene. Jeg ser du publiseres som lærer på Lier vgs. Du er hjertelig velkommen tilbake!

    Beskrivelsene av konteksten stemmer med Lier, men med noen justeringer. Vi har 530 elever i øyeblikket. Det er 80 flere enn da jeg overtok og du enda var lærer hos oss. Mange ønsker komme til Lier. Elevene trives hos oss! Andelen elever med min.språklig bakgrunn ligger mellom +/- 25 og opp mot 30 %. Det etniske mangfold er det minst like «fargerikt» som da du jobbet her. Det kulturelle mangfoldet er en ressurs som trenger en generell læreplan som tar vare på mangfoldet. Lærer- og lederprofesjonen må delta i denne diskursen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *