Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument

Vi ønsker å fornye generell del av læreplanen. Vi vil gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer, og ønsker innspill til hvordan vi kan få dette til.

Skolens doble samfunnsoppdrag er utdannelse og dannelse. Faglig kunnskap og skolens dannelsesoppdrag utfyller hverandre. For å kunne delta i samfunnsdebatten må man kunne lese og skrive. For å avsløre tvilsom tallbruk trenger vi regneferdigheter. For å forstå samfunnet vi er en del av, enten det er presidentvalgkampen i USA eller krigen i Syria, trenger vi historie og samfunnskunnskap. Og vi trenger alminnelig folkeskikk. I Meld. St. nr. 28 Fag, fordypning, forståelse varslet regjeringen at vi vil fornye innholdet i skolen. Denne fornyelsen står på to like viktige ben – det ene dreier seg om fagene, det andre om fornyelsen av generell del, skolens verdidokument.

Det er 23 år siden generell del av læreplanen ble skrevet, og vi mener det er på tide med en ny. Vi trenger en generell del som er tilpasset dagens formål i skolen. En generell del som er i takt med Kunnskapsløftet. Vi trenger en generell del som tar innover seg hvor mye Norge har utviklet seg på 23 år. Barna våre må bli best mulig rustet til å leve og jobbe i et samfunn hvor mye vil være annerledes enn i dag.

Samtidig har dagens generell del av læreplanen mange kvaliteter og verdier skole-Norge setter høyt. Dette er det viktig å ta vare på. Det er ingen grunn til å fornye for å fornye. Skolen skal ta vare på en kjerne som ikke endres over tid. Felles verdier og et fundament av kunnskap. Samtidig må den endre seg i takt med tiden vi lever i.

Hva vil vi så med ny generell del? Vi vi fortsatt ha en skole med et bredt syn på opplæringen. Skolen og lærerne skal fortsatt være med å bidra til at dagens barn og unge blir fremtidens voksne på en god måte. De skal mestre egne liv, finne sin plass i samfunnet, og de skal delta i et arbeidsliv vi ennå ikke vet hvordan ser ut.
Vi trenger en generell del som tar verdiene inn i skolehverdagen. Den skal sikre respekten for hver enkelt elevs menneskeverd og verdi. Likeverd og likestilling skal gjennomsyre all opplæring. Demokrati skal være mer enn opplæring om, det skal også være deltakelse og medvirkning.

Å løfte verdiene fra generell del av læreplanen inn i klasserommet er ikke mulig uten læreren. Derfor er jeg opptatt av at ny generell del av læreplanen er noe vi står sammen om, og noe lærerne synes er viktig og meningsfullt å bringe videre til elevene. Generell del sier mye om det store, samfunnsmessige oppdraget lærerne og skolen har. Derfor er det viktig for meg at den skal bli noe lærere og skoleledere er fornøyd med, og noe dere har hatt innflytelse på. Jeg ønsker derfor en mest mulig åpen prosess i arbeidet med ny generell del. Denne bloggen er et forsøk på å gi både lærere, skoleledere, skoleeiere og andre muligheten til å påvirke arbeidet med ny generell del av læreplanen. I tillegg har vi nylig arrangert et felles seminar med Utdanningsforbundet, der prinsippene for generell del var tema. Etter jul vil forskriften om ny generell del av læreplanen i norsk skole sendes ut på formell høring.

Jeg håper mange av dere vil benytte sjansen til å dele kommentarer og innlegg med oss på denne bloggen, før den formelle høringsrunden starter på nyåret! Jeg ønsker at vi sammen kan lage en ny generell del av læreplanen. En ny generell del som vil stå seg lenge og som viser skolens og den enkelte lærers store og viktige samfunnsoppdrag.

4 kommentarer til “Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument

  1. Jeg legger merke til at du skriver at «det ikke er noen vits i å fornye for å fornye.» Spørsmålet mitt er om dette ikke nettopp er et godt eksempel på at man gjør nettopp det. Hvilke deler av den gamle planen er det som har blitt «foreldet,» og hva er det som har skjedd som gjør det nødvendig å endre den generelle læreplanen? Jeg ser at samfunnet har forandret seg, men den generelle delen av læreplanen er laget på en slik måte at det skal relativt store endringer til før denne ikke lenger er aktuell. Poenget her er jo at man må se for seg hva slags mennesker samfunnet vil være tjent med om 20, 50 eller 100 år. Hvis det har skjedd noe de siste 20 årene som gjør at man trenger en helt annen type samfunnsborger, ser jeg poenget. Hvis ikke så frykter jeg at dette kan bli mye mas til liten nytte.

  2. Jeg er delvis enig med forrige skribent, Jan Erik Johannessen. Poenget er mer hvor mange lærere har satt seg inn i den generelle læreplan og det integrerte menneskesynet slik den/det foreligger. I omtalen av KL ble det framhevet at skolen skal utdanne «selvstendige individ». Den generelle læreplan inneholder mange verdier. De enkelte fagene har også sine fagverdier. Ordenreglementet har sine verdier. Og rektor og den enkelte lærer har sine verdier. I skolen mener jeg fagverdiene må gå foran de generelle verdiene. Og verdiene i ordenreglementet må falle inn under de generelle verdiene og opplæringlovens verdier i formålsparagrafen. Rektor og den enkelte lærer kan ikke praktisere sine egne verdier. De må innordne seg verdiene i læreplanverket og lovverket. En klargjøring av dette må jo være en oppgave for KD.

  3. Den generelle læreplanen er god som den er. Problemet har vore at den har blitt «gløymt» for fokus har i for stor grad vore på målbare resultat i kjernefag. Så sats at den generelle læreplanen gjennomsyrer undervisninga, så er me på veg mot ein betre skule.

  4. Synes generell del av læreplanen holder seg meget godt og tar opp i seg både kravet og forventninger til kompetanse i fag i framtiden (ikke bare kunnskap som ministeren utrykker det) og dannelsesaspektet. Det kan være behov for å supplere med det digitale mennesket, men ellers er jeg enig i at en trenger ikke fornye for å fornye. Måten en beskriver mennesketyper i generell del fra L-97, er en god måte å få fram forventningene til skolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *